Luogu1286 两数之和

发布于 2020-10-17  58 次阅读


Link

Sol

先对给你的这个数组排序,我们设排完序后的数组为a[1],a[2],\dots,a[n],给你的数组升序排序后是b[1],b[2],\dots,b[n * (n-1) /2]

考虑b[1]是怎么被a[]相加而得的,因为b[1]b中最小的元素,那么b[1]=a[1]+a[2]

第二小的b[2]=a[1] + a[3]

a[2]开始往后相加的元素一定在b[x] = a[1]+a[k]开始,这样的b[x]我们只需要O(n)的枚举找到就可以了

做法就出来了

每次找到a[k]这个元素,把a[1]+a[2], a[1]+a[3],\dots,a[1]+a[k]这些元素找出来,再把他们在b中去掉,再从a[2]开始,以此类推

时间复杂度O(n^3)

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define int long long

const int SIZE = 1e7 + 5;

int n, m, cnt;
int a[SIZE], b[SIZE];

std::multiset < int > s;
std::vector < vector < int > > ans;

inline int read()
{
  char ch = getchar();
  int f = 1, x = 0;
  while (ch < '0' || ch > '9') { if (ch == '-') f = -1; ch = getchar(); }
  while (ch >= '0' && ch <= '9') { x = (x << 1) + (x << 3) + ch - '0'; ch = getchar(); }
  return x * f;
}

inline void solve(int p)
{
  if ((a[1] + a[2] + a[p]) & 1) return;
  b[1] = (a[1] + a[2] + a[p]) / 2 - a[p];
  b[2] = a[1] - b[1], b[3] = a[2] - b[1];
  if (b[1] <= 0) return;
  s.clear();
  for (int i = 3; i <= m; ++ i) {
    if (i != p) s.insert(a[i]);
  }
  for (int i = 4; i <= n; ++ i) { 
    b[i] = *s.begin() - b[1];
    s.erase(s.begin());
    for (int j = 2; j < i; ++ j) {
      auto it = s.find(b[i] + b[j]);
      if (it == s.end()) return;
      s.erase(it);
    }
  }
  std::vector < int > tmp;
  for (int i = 1; i <= n; ++ i) tmp.push_back(b[i]);
  ans.push_back(tmp);
  return;
}

inline int cmp(vector < int > &a, vector < int > &b) 
{
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] == b[i]) continue;
    return a[i] > b[i];
  }
}

signed main()
{
  while (std::cin >> n) {
    m = n * (n - 1) / 2;
    for (int i = 1; i <= m; ++ i) a[i] = read();
    std::sort(a + 1, a + m + 1);
    for (int i = 3; i <= m; ++ i) {
      if (i == 3 || a[i] != a[i - 1]) solve(i);
    }
    if (!ans.size()) {
      ans.clear();
      puts("Impossible");
      continue;
    }
    std::sort(ans.begin(), ans.end(), cmp);
    for (int i = 0; i < ans.size(); ++ i) {
      for (int j = 0; j < n; ++ j) printf("%d ", ans[i][j]);
      puts("");
    }
    ans.clear();
  }
  return 0;
}

学会生存 学会关心